Biutli
24 min.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Biutli,s.r.o.

(dále jen jako „všeobecné obchodní podmínky“) Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek označuje společnost Biutli, s.r.o., Oddíl: Sro, Vložka č.: 43627/B (dále jen jako „Prodávající“) a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen „Kupující“).

 1. Základní ustanovení


Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele nebo podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy.

Podnikatelem se rozumí:


• osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

• osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoli rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Oznámení před uzavřením kupní smlouvy pro Kupujícího spotřebitele, Reklamační řád , Vrácení zboží , Podmínky ochrany osobních údajů a dokument Doprava a platba , a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury v elektronické podobě, s čím Kupující souhlasí. Odkazy na uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na emailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, případně jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského profilu v sekci „Faktury – Můj účet“.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Oznámení před uzavřením kupní smlouvy pro Kupujícího spotřebitele, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a dokument "Způsoby dopravy", a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

Kontakty: info@biutli.com

Zákaznická linka: +421907211511

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, PO Box č.j. 5, 820 07 Bratislava Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele Tel. č.: 02/58272 172-3 fax č.: 02/58272 170

II. Oznámení před uzavřením smlouvy pro Kupujícího spotřebitele

Prodávající Kupujícímu spotřebiteli oznamuje, že:

 1. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu týkající se požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, pokud jsou požadovány a jsou poskytovány;
 2. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společností Biutli, sro uváděny včetně i bez DPH, včetně všech poplatků stanovených zákonem, avšak náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatelů dopravy a způsobu úhrady objednávky;
 3. Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží pokud jde o:
 4. kupní smlouvu ode dne převzetí zboží,
  ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na e-mailovou adresu Prodávajícího prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy
 5. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě:
 6. prodeje zboží, jehož cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  ii. prodeje zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele;
  iii. prodeje zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  iv. provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího;
  v. pokud předmětem kupní smlouvy je dárkový poukaz, který byl spotřebitelem vyjmut z ochranného obalu ( tj . např. z obálky), tak v takovém případě dochází ke zveřejnění tajného kódu, který je tímto znehodnocen a spotřebován
 7. v případě odstoupení od smlouvy, Kupující spotřebitel nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím běžné pošty;
 8. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé Prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
 9. spotřebitel může uplatnit stížnost přes kontaktní formulář zde, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;
 10. v případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží jen předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude Prodávající Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Prodávajícím. Případný rozdíl mezi zaplacenou předběžnou cenou a kupní cenou bude Prodávajícím vrácen nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat , vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání ( tj . 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit
 11. její kontaktní emailovou adresu je info@biutli.com Prodávající však doporučuje kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře.

III. Kupní smlouva

 1. Uzavření kupní smlouvy

K vytvoření objednávky distančním způsobem dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží, službu do košíku a odešle objednávku. Do doby, než Kupující potvrdí závazně objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy a způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Prodávajícího, přičemž za případné chyby přenosu dat Prodávající nenese zodpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit jen na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, pokud tyto VOP nestanoví jinak. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy jiným než distančním způsobem asistovat pracovník společnosti Biutli, sro telefonicky či v rámci emailové objednávky.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoli bonus, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího předem a informovat ho, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane a Kupující převezme tento dárek, Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek podle čl. VIII VOP vrátit.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odešle zboží, poskytne službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo nakládat s věcí, a proto se Kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Rovněž se toto pravidlo použije v případě zakoupení služby.

Má-li Prodávající zboží odeslat, předá zboží Kupujícímu - spotřebiteli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající předá Kupujícímu - spotřebiteli v momentě, kdy mu zboží předá dopravce.

Pokud Prodávající dodá větší množství věcí, než bylo sjednáno, je kupní smlouva uzavřena i na nadbytečné množství, ledaže to Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající předá Kupujícímu zboží, službu ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Není-li sjednáno, jak má být zboží zabaleno, Prodávající zboží zabalí podle zvyklostí; nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem pořídí Prodávající zboží k přepravě.

 1. Přechod nebezpečí škody

Věc má vadu, pokud nemá sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nezbytných pro užívání věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující věc podle možnosti zkontroluje co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Tentýž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením Kupujícího s převzetím věci vzniká Prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li Kupující v prodlení s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 1. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,má věc vlastnosti, které si strany sjednaly, a chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží

a. na základě reklamy jimi provedené;
b. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
i. věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána;
ii. k opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
iii. vyplývá-li to z povahy věci.
iv. u spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedeno datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkrátí pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že je-li společně se zbožím poskytován i bonus, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců jen u prodávaného zboží, ale ne u dárku poskytnutého společně se zbožím. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění jen do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárku uplatnit práva z vadného plnění. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád. Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Právo z vadného plnění Kupujícímu nepřísluší, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z ní je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

  5. Podstatné porušení smlouvy

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a. k odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale týká-li se vada jen součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b. k odstranění vady opravou věci,
c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d. odstoupit od smlouvy.

Kupující oznámí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud si Kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu iv případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož iv případě, že Prodávající nenapraví v přiměřené době, nebo že by zajištění nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže .

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Pokud Prodávající neodstraní vadu věci včas, nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 1. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující iv případě odstranitelné vady, nemůže-li věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující - spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a náležité péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po předání věci.

 1. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k obvyklému použití nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu.
Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odeslání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 1. Zvláštní pravidla při předobjednávce

V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se může lišit. O změně ceny bude Prodávající Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude ze strany Prodávajícího vrácen nebo Kupujícím doplacen před doručením zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat , vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání ( tj . 14 dní) má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se změnily okolnosti, ze kterých vycházel Prodávající v okamžiku předobjednávání zboží Kupujícím do takové míry, že od Prodávajícího nebude možné rozumně požadovat, aby byl předobjednávkou vázán, má Prodávající právo předobjednávku zrušit, a zároveň o tom informovat Kupujícího.

IV. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů .

V. Provozní doba

Objednávky přes internet: info@biutli.com
Otevírací doba: Po - Pá : 9:30 – 17:00

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby e- shopu .

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e- shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výška se odvíjí od volby Kupujícího.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikační prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výška se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž prodávající Kupujícího informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména, avšak ne výlučně, následující případy:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
 • u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;
 • sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slevy.

Prodávající upozorňuje, že informační systém Prodávajícího uvádí iu zboží se zjevně vadnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. zboží ve výprodeji a pod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněno nebo zda se jedná o zjevnou vadu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.

Prodávající má zájem informovat Kupujícího co nejpřesněji o skutečné výši slev zboží/služeb nabízených na jejím provozovaném e- shopu . Původní cena znamená nejnižší cenu, za kterou předmětné zboží/službu prodávající nabízel na svém e- shopu za 30 dní předcházejících 1. dni v daném kalendářním měsíci, a to bez zohlednění všech možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí či cenových zvýhodnění. Navíc v případě, že je zboží/služba zařazeno do slevové kampaně se samostatnými podmínkami kampaně, ve které je sleva poskytována automaticky (např. Black Friday , Letní výprodej), pak je původní cena znovu vypočtena za období 30 dnů bezprostředně předcházejících dni zařazení předmětného zboží /služby do takové kampaně.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude Kupující informován.

Dále si Prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Zpravidla se jedná o případy, kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, pro které bylo určeno;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, a to i přesto, že sčítání těchto slev nebylo vysloveně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • prodávající zjistí, že slevový poukaz byl již použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout, a zároveň Kupující bere na vědomí, že je Prodávající oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

Prodávající může nabízet vybrané produkty Kupujícím podnikatelům za zvýhodněné ceny. Poté, co se Kupující Podnikatel přihlásí do svého uživatelského účtu, zobrazí se mu zvýhodněné ceny. Vybrané produkty, na které Prodávající poskytuje zvýhodněnou cenu jsou v nabídce na e- shopu speciálně označeny.

VII. Odměňování Kupujícího spotřebitele

 1. Věrnostní program pro Kupujícího spotřebitele B2B, B2C
  Pro registrovaného Kupujícího spotřebitele platí, že koupí produktů vstupuje do systému bodování, kdy z vytvořené objednávky získá body, které bude moci použít hned v následující objednávce dle podmínek uvedených zde .
 2. Segmentace Kupujících podnikatelů B2BPro registrovaného podnikatele platí, že registrací se automaticky zařazuje do B2B levelu Basic . Více o segmentaci Kupujícího podnikatele naleznete po registraci ve svém zákaznickém účtu.
  Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit a upravovat podmínky a formy odměňování Kupujícího spotřebitele.

VIII. Objednávání

Objednávat lze následujícími způsoby:

a. prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „e- shop “);
b. elektronickou poštou na adrese info@biutli.com

Prodávající doporučuje Kupujícímu provést objednávky přes e- shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Biutli, sro V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o předpokládané době doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí ve druhém kroku objednávky v rámci svého košíku. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech Prodávajícího a/nebo jeho dopravců, o čemž bude prodávající Kupujícího neprodleně informovat.

IX. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle první věty běží ode dne uzavření smlouvy, pokud jde o:

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b. smlouvu, jehož předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplněného a odeslaného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách zde, a to spotřebiteli tak, že Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupení zasílejte na adresu:

info@biutli.com

Vrácené zboží zasílejte na adresu:

CWJ24, as
Karásek 13
621 00 Brno, Česká republika

Zboží by mělo Kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. .
Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na výše uvedenou adresu Prodávajícího spolu s přiloženým vyplněným reklamačním formulářem, průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena převodem na uvedené číslo bankovního účtu, nebo zda bude čerpána ve formě slevového kupónu.

Kupující spotřebitel odpovídá Prodávajícímu jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijal stejným způsobem. Má-li Prodávající nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

V případě, že má Kupující spotřebitel úplnou registraci (vyplněné jméno, příjmení, adresu a kontaktní email v zákaznickém profilu), může mu Prodávající na jeho žádost vrátit přijaté peněžní prostředky kromě nákladů na dodání zboží ve formě kuponu, které může využít dle podmínek služby Kupón.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží zašle, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Kupující spotřebitel je povinen vrátit Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány bonusy, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva ztrácí účinnost a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté bonusy včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto bonusy nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou z tohoto hlediska posuzovány samostatně.

Spotřebitel bere na vědomí, že odstoupí-li od smlouvy, bude nést náklady na vrácení zboží Prodávajícímu, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží.

 1. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany Prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.
Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, o co se snížila hodnota zboží.

Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takového vrácení zpoplatnit a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje , které jsou nutně vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vrácenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b. pokud Kupující použil věc ještě před objevením vady;
c. způsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím, nebo
d. pokud Kupující prodal věc ještě před objevením vady, pokud ji spotřeboval, nebo pokud věc pozměnil při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti a Prodávající umožní Kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí Kupující Prodávajícímu co ještě vrátit může, a dá náhradu ve výši, v jaké měl z použití věci prospěch.
e. Pokud Kupující podnikatel nesdělil vadu věci včas, ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

     3. Odstoupení od smlouvy Prodávajícím v případě vady ceny zboží

Mimo případy stanovené zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné vady v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu lze do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tak, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu i dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.
Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

X. Platební podmínky

Prodávající akceptuje tyto platební metody: Konkrétní podmínky použití platební metody jsou popsány v odkazu: Doprava a platba.
Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu jen vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Vrácení peněz

V případě, že Kupující odstoupí od uzavřené smlouvy s Prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něj přijal na základě smlouvy dle údajů uvedených ve formuláři.

XI. Dodací podmínky

 1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje, zda zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb as ohledem na kapacitu a příjezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabídnuté způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete ZDE .

 1. Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) dle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je kupř. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@biutli.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dávají však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad (podrobnosti viz v Reklamačním řádu ).

XIII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s Čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Prodávající doporučuje Kupujícímu nejprve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Kontaktní e-mailovou adresou Prodávajícího je info@biutli.com. Prodávající však doporučuje kontaktování prostřednictvím jeho kontaktního formuláře. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výkladu pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejích součástí jsou platné a účinné od 01.06.2022 a jsou uvedeny elektronicky na www.biutli.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit VOP bez předchozího upozornění.