Biutli
6 min.

Reklamační podmínky

Reklamační podmínky platné pro e-shop www.biutli.sk, platné pro území České republiky.

I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1. Tento reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
2. „Prodávající“ je společnost Biutli, s.r.o., IČ: 36 712 001, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č.: 43627/B
3. „Kupující“ je:
-spotřebitel (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti)
-fyzická a/nebo právnická osoba – podnikatel
4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky (zejména záruční doba) mohou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitele a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem jsou upraveny Obchodním zákoníkem.

POKUD JE KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITEL

II. Záruční podmínky

1. Pokud zboží vykazuje zjevné vady, tzn. zejména je-li zboží Kupujícímu prodáno v poškozeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle zvolení Kupujícího.
2. V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.
4. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, doklad o nákupu, obal), rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřebírá, doporučujeme zboží pojistit.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

III. Vyřízení reklamace

1. Reklamace se uplatňuje doručením vadného zboží, spolu s vyplněným reklamačním formulářem prostřednictvím pošty nebo kurýrní společnosti, na adresu sídla společnosti:

Biutli, s.r.o.
Náměstí Matěje Korvína 1
811 07 Bratislava, Slovenská republika

2. Reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace společnosti Biutli, s.r.o. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
3. V situaci, kdy je zboží třeba zaslat Prodávajícímu, jedná Kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
4. Odpovědná osoba v plné míře odpovídá za sledování běhu lhůty pro reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem určené lhůtě formou e-mailu nebo SMS.
5. Společnost Biutli, s.r.o. bude o řádném vyřízení reklamace informovat Kupujícího/reklamujícího prostřednictvím e-mailu uvedeného v reklamačním formuláři a/nebo e-mailu, který je uveden v zákaznickém kontě.
6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné manipulace se zbožím, tzn. zejména při:

• Pokud byl porušen obal výrobku, pečeť nebo nálepka.
• Používání zboží nebylo v souladu s návodem k použití.
• Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutno v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží Kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží Kupující zaznačí do dokladu o převzetí zboží.
• Kupující je zodpovědný za zpětné odeslání zboží.
• Nebude-li při reklamačním řízení vada uznána jako vada podléhající záruce, hradí veškeré náklady spojené s dopravou Kupující.

POKUD JE KUPUJÍCÍM PODNIKATEL

A. Postup při reklamaci - vrácení zboží

1. Podnikatel má právo vrátit zboží v případě, že došlo k záměně objednaného zboží ze strany podnikatele, nebo v případě, že došlo k záměně zboží ze strany OZ. Lhůta pro vrácení nesprávně objednaného zboží je do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to do rukou obchodního zástupce působícího v daném regionu.

2. Podnikatel je povinen obchodnímu zástupci předat zboží kompletní, nepoškozené, v originálním obalu a nepoužívané.

3. Obchodní zástupce doručí vrácené zboží spolu s vyplněným formulářem „Reklamace“, (formulář tvoří přílohu) do sídla společnosti, případně do sídla skladu v ČR, ze kterého bylo zboží distribuováno.

4. Formulář musí mít vyplněny všechny požadované náležitosti dle přiloženého vzoru, v opačném případě nedojde ke zpracování reklamace.

5. Lhůta pro zpracování reklamace je do 30 dnů ode dne doručení vráceného zboží. K vrácenému zboží následně vystaví odpovědná osoba dobropis, který bude písemně doručen podnikateli. V případě, že podnikatel již uhradil nesprávně objednané zboží, bude mu zároveň v této lhůtě vrácena hodnota zboží na číslo účtu uvedené na přiloženém formuláři. V případě, že podnikatel ještě neuhradil nesprávně objednané zboží, bude vystaven dobropis jednostranně započítán s fakturou, která byla vystavena při prodeji zboží.

6. Vrácení zboží není možné, pokud:

a. zboží zaslané podnikateli bylo poskytnuto jako dárek k nákupu
b. na dárek se nevztahuje záruka
c. poskytnutý dárek nebude podnikateli finančně kompenzován.

B. Postup při reklamaci poškozeného zboží

1. Po doručení zboží má podnikatel právo vrátit zboží v případě, že zjistil na zakoupeném zboží zjevnou vadu, nebo v případě, že se vada na zboží vyskytne po převzetí zboží v záruční době. Délka záruční doby trvá 12 měsíců ode dne převzetí zboží.

2. Podnikatel o zjištěné vadě informuje svého obchodního zástupce, který zašle neprodleně vadné zboží spolu s vyplněným formulářem „Reklamace“, (formulář tvoří přílohu) do sídla společnosti ke zpracování. Lhůta pro zpracování reklamace je do 30 dnů ode dne převzetí poškozeného zboží pověřeným pracovníkem společnosti Biutli, s.r.o.

3. Předmětem reklamace není zboží, které bylo neodborně montováno nebo neodborně uvedeno do provozu nebo se kterým bylo neodborně manipulováno.

4. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má podnikatel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Podnikatel může místo odstranění vady požadovat výměnu stejného druhu zboží nebo jen součásti, případně mu OZ nabídne podobné zboží (podobných parametrů) po konzultaci s odpovědnou osobou. Zboží, které je předmětem výměny bude dodáno podnikateli v nejbližší dodávce zboží.

5. O výsledku reklamačního procesu neprodleně informuje odpovědná osoba podnikatele písemně, případně prostřednictvím obchodního zástupce.

7. V případě výměny podobného zboží, části zboží, případně poskytnutí slevy z ceny zboží, odpovědná osoba vystaví dobropis. Dobropis bude ze strany společnosti jednostranně započítán s původní fakturou v případě, že podnikatel ještě neuhradil fakturu za reklamované zboží. V případě, že podnikatel již uhradil fakturu za reklamované zboží, bude mu finanční rozdíl vyčíslený na dobropisu poukázán na číslo účtu uvedené na přiloženém formuláři ve lhůtě do 30 dnů.

IV. Závěrečná ustanovení

1. V případě jakékoli reklamace informuje Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.
2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 29.05.2022. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Reklamační formulář ke stažení